0

Transport safty Iso tank Container

ระบบการบริหารความปลอดภัยของเรา 
มีขั้นตอนการสรรหาและฝึกอบรม พร้อมด้วยระบบเทรนนิ้ง  Training Materail 
ระบบป้องกัน การเปิดอุบัติเหตุ 
ระหว่างทางขนส่งไกล ขับข้ามคืน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือ จอด iSO tank ที่บรรจุก๊าช หรือ ของเหลว ข้ามวัน ข้ามคืน
ทิ้งไว้ค้างคืน  อาจจะทำให้เกิดอันตรายสูงสุด ถึง ระเบิดได้
หากท่านไม่ตรวจสอบอุปกรณ์เหล่า นี้  นั่นคือ วาล์วปลดปล่อยแรงดัน หรือ safety relief valve ซึ่ง ISO Tank
ทุกใบจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ ติดตั้ง เป็นข้อกำหนดมาจาก UN สหประชาชาติSafety Refief Valve คืออะไร
SAFETY RELIEF VALVE QUALIFICATION PROCEDURE

1.0 ข้อมูลทั่วไป  GENERAL
This Standard outlines safety relief valve performance testing by Seller for Praxair’s
(hereinafter referred to as Buyer) review and acceptance. The tests shall be conducted on the safety
relief valve design which Seller intends to furnish to meet Buyer's particular specification. A valve
design passing these qualification tests may be accepted as complying with the qualification
procedure requirements for one or more of Buyer's safety relief valve V-Specifications, as
applicable.
2.0  วิธีการทดสอบ TESTS
2.1 The valve selected for testing shall be a production model built to meet Buyer's
V-Specification and shall be fully representative of all valves that would be produced to that
V-Specification. One valve shall be tested, with its size and set point being near the middle of therange
for that valve or as otherwise agreed to between Buyer and Seller. For the purpose of thequalification tests only,
and when agreed to between Buyer and Seller, materials used in the testvalve may vary from the requirements
in Buyer's safety relief valve V-Specification (e.g., stainlesssteel may be substituted for Monel®, etc).
Seller shall be responsible for ensuring that anysubstitute materials are suitable for the temperatures
and pressures encountered during the testprocedure.
2.2 Seller shall conduct the following safety relief valve performance tests to
demonstrate to Buyer the valve operational accuracy, repeatability, and leak tightness. The
furnishing of the test safety relief valve as well as all test apparatus, indicators, procedures and
operations are the responsibility of Seller.
SET PRESSURE – This test is a check on the static pressure at the time the valve
pops open. For 15 psig (100 kPag) and higher set points, the test results shall be
within plus or minus 2 psi (13 kPa) of set pressure for set pressures up to and
including 70 psig (480 kPag), and within plus or minus 3% of set pressure for set
pressures above 70 psig(480 kPag). For set pressures below 15 psig (100 kPag),
the test results shall be within plus or minus 10% of set pressure.
Praxair Standard V-005 (Rev. 10/01/02)
Page 2 of 3
BLOWDOWN PRESSURE – This test is a check on the pressure at the time the
valve recloses. Blowdown values shall not exceed the requirements in the
individual valve specifications.
SEAT TIGHTNESS – This test is a check on the leak tightness of the valve seats.
To pass the leak test, the safety valve's body and pilot, if applicable, must remain
leak tight (zero bubbles per minute) when the safety valve inlet pressure is held at
90% of the safety valve set point.
2.3 The above safety relief valve performance tests shall be repeated for 20 complete
cycles on each valve tested. If the test results are not within the above allowable tolerances,
theproblem shall be corrected and the 20 cycles repeated. If a problem remains after the second set of20 cycles,
the safety relief valve model will be rejected in all valve sizes. The valve model may beproposed for retesting in the future
f significant changes are implemented to correct the
performance failure.
2.4 The test fluid shall be air or nitrogen for gaseous service valves and liquid nitrogen
for cryogenic liquid service valves. For valves in cryogenic gas service, the test fluid shall be at
the cryogenic gas temperature.
3.0 TEST FACILITY
Normally the valve testing should be done at Seller's plant or other facility as selected by
Seller. If Seller cannot provide an adequate test facility due to special requirements, such as
cryogenic liquid flow, Seller may make arrangements with Buyer whereby the safety relief valve
can be tested at one of Buyer's production plants. In either case, the test setup work, test data
recording, etc. shall be done by Seller and witnessed by Buyer's representative.
4.0 WAIVER OF TESTING
Buyer may grant a waiver of valve performance testing under any of the following
conditions:
• If the safety relief valve is a model with which Buyer has had successful previous
experience in production plants.
• If the safety relief valve has previously been tested and determined to be in substantial
conformance to the above test requirements including the test fluid used, and if Seller can
provide certified test results.
5.0 DRAWINGS
Seller shall provide safety relief valve drawings for Buyer's review and acceptance before
any safety relief valve testing is done. The drawings shall show dimensional information for all
valve sizes, and shall show valve service limits, materials of construction, the ASME coefficient of


     
พนักงานขับรถทุกคน ก่อนการอนุญาติขนถ่าย ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอบรม  รวมถึงหัวหน้างาน ต้องผ่านการทำข้อสอบ

แบบทดสอบความเข้า ISO Tank
ISO  Tank Test examination
1.คำว่า ISO Container มีความหมายว่าอย่างไร 
1.International standards organization container
2.In Safety Operation container
3.International standard ocean container

 

2.ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายได้ไม่ถูกต้อง ระหว่างความสัมพันธ์ของ  ISO tanks กับ Portable Tank
1. Operating valves are similar
2..Container pressure relief devices
3. Loading and unloading processes are similar
4. Constructions are similar

3. ข้อใดในคำตอบต่อไปนี้ ไม่ใช่คุณสมบัติการออกแบบและใช้งานของ ISO tanks
1.Designed to be shipped on ocean vessels
2.Have longer travel times during trips
3.Has a box frame work to support the container
4.Operation does not  under a DOT or UN  Special Permit

4. ISO containers มีการระบุให้มีทำการทดสอบโครงสร้าง framework หลักฐานที่ระบุว่า : ผ่านการทดสอบ : เราสามารถตรวจเช็คได้จาก name plate ที่ตำแหน่งใด
1. CSC safety Approval
2. Pressure vessel code
3. Design safety ASME code
4. ไม่มีข้อถูก

4.  CSC safety plate แผ่นนี้ถูกหรือผิด
 ก.  ผิด เพราะไม่มีชื่อผู้ทดสอบ  ข. ผิดเพราะไม่ระบุการทดสอบครั้งถัดไป  ค. ถูกเพราะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 


5.  จากรูปเป็น symbol เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในการทำอะไร
  1. ติดป้าย ฉลาก DOT or UN Number  2. แผนผังในการตรวจ non destructive test 
  3. ภาพสแกนตรวจสอบสภาพภายในตู้  4. ภาพสแกนจาก X-ray and Radiographic Inspection


6. Pressure vessel must be pressure tested every …………. Years ( ตามระยะเวลาปกติ)

1. 1 ปี    2.  1.5 ปี    3. 5 ปี   4. 10ปี


7.  Design Holding Times ที่บ่งชี้ใน Name Plate ของ LCO2  คืออะไร
1.  ระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บการบรรจุไว้ได้นาน ไม่เกินวันที่ระบุ
2.  ระยะเวลาที่เผือสำหรับการยืดอายุในการทดสอบครั้งถัดไป
3. ระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการขนส่งทางทะเลได้ไม่เกิน 45 วัน
4. ระยะเวลาก่อนกำหนดส่งมอบให้กับลูกค้าภายในวันที่กำหนด


 
8. จากรูปข้างตำแหน่งที่ลูกศรชี้ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. CSC safety test and Approval by Bureavertitas
2.  ประเทศที่อนุมัติผลการทดสอบ คือ France
3. ปีที่ทำการทดสอบ คือ 1994
4. หมายเลข Tank Serial number คือ 4764

9. น้ำหนัก ‘ Tare weighs  หมายถึงอะไร
1. นน. โครงสร้างของ Tank ที่ยังไม่รวม นน.Gas
2. นน. ปริมาณสูงสุดที่สามารถบรรจุ Gas ได้
3.  นน. เฉพาะโครงเหล็กกั้นไม่รวมถังบรรจุ
4. นน. รวมบรรทุกกับน้ำหนักรถหัวลากรวมกัน


10. ISO Tank Container ออกแบบตาม Design code : ASME section VIII, div 1. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายไม่ถูกต้อง
1. ถูก เพราะ ASME section VIII Div 1 เป็นมาตรฐานในการออกแบบ Vassal
2. ผิด เพราะ ASME section VIII Div 1 เป็นมาตรฐานในการออกแบบ Boiler
3. ที่ถูกคือ  ASME section VIX, div 1.
4. ที่ถูกคือ ASME section VII, div 1.

 

Name :
Section: